Dzień dobry!

Z uwagi na to, że cenię Twoją prywatność, przygotowałam dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://aleksandrasztorc.pl/

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest Aleksandra Sztorc..

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres aleksandra.sztorc@prokonto.pl

Definicje

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” i „Klient” zastąpiony zostaje określeniem „Ty”, a „Administrator Danych Osobowych” wymieniany jest zamiennie jako „Wydawca”.

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Najważniejsze informacje

 • Zapisując się do newslettera, dodając komentarz na blogu lub po prostu kontaktując się ze mną, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione żadnym podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 • Korzystam z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google.
 • Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, G+.
 • Zapewniam możliwość dodawania komentarzy na blogu. Korzystam w tym zakresie z systemu WordPressDisqus, co wiążę się z wykorzystywaniem plików cookies firmy WordPress.
 • Wykorzystuję pliki cookies, byś mógł w sposób komfortowy korzystać ze strony.

Dane osobowe

Dane osobowe przekazywane przez Ciebie przetwarzane są przez Wydawcę, który jest także Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.

Nazwa Wydawcy:
Freenergy Mariusz Sztorc
NIP: 8722415200

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Ciebie, a następnie przesłanych Administratorowi za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, adresu dostawy, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adres IP komputera.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji przepisów prawa, utworzenia konta, realizacji zamówienia, świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie, działań promocyjnych i handlowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Wydawcę.
 4. Zapewniam Cię, że dane nie są nikomu udostępniane, z zastrzeżeniem, iż dane osobowe zgromadzone przez Wydawcę mogą być udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 5. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną przez Ciebie zgodą.
 6. Przysługuje Ci prawo do kontroli przetwarzania danych, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.06.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 8. W przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Ciebie z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami np. niedozwolone korzystanie, Wydawca i Administrator strony może przetworzyć Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności.
 9. Serwis może przechowywać zapytania http, w związku z czym, w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na Platformie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Ciebie, informacje o przeglądarce, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania Platformą. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na Platformie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Ciebie w żaden sposób.
 10. Szanuję prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo danych. W tym celu używam m.in. bezpiecznego protokół szyfrowania komunikacji (SSL) po stronie serwera.
 11. Stosuję środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczam technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych Twoich danych osobowych przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Wydawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
 12. Jednocześnie wskazuję, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i Twojego urządzenia szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do Twoich danych, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń dobrze jest, aby stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, rekomenduję ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

Pliki cookies

 1. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
 2. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystuję je w celu prawidłowego działania strony.
 3. Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.
 4. Wykorzystuję cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystam w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie mojej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.
 6. Na stronie osadzam filmy pochodzące z serwisu YouTube. Wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube.
 7. Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, G+.
 8. Komentarze na blogu obsługiwane są przez system WordPress. W związku z tym wykorzystywane są również pliki cookies firmy WordPress.
 9. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 10. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 11. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.
 12. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.